Zapraszamy do udziału w konkursie „Grasz FAIR PLAY – jesteś OK” organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 46  w Łodzi i drużynę siatkówki ŁKS Commercecon Łódź SA, przy współpracy z Referatem Profilaktyki Społecznej Straży Miejskiej w Łodzi. Konkurs ma charakter plastyczny i skierowany jest do dzieci z klas II i III z łódzkich szkół podstawowych.

Cele konkursu „Grasz FAIR PLAY – jesteś OK”:

  • Promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw społecznych opartych na zasadach „fair play”.
  • Kształtowanie postępowania zgodnego z ustalonymi zasadami i normami w poszanowaniu każdego człowieka, również swoich przeciwników.
  • Promowanie uczciwej rywalizacji bez użycia przemocy.

Regulamin Konkursu:

  1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną płaską, wykonaną w formacie A4 lub A3, techniką dowolną.
  2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica.
  3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
  4. Każda placówka może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 3 prace.
  5. Oceny prac dokona komisja w której w skład wchodzą przedstawiciele: Szkoły Podstawowej nr 46 w Łodzi, drużyny siatkarskiej ŁKS Commercecon Łódź S.A,  Straży Miejskiej w Łodzi.

Prace wraz z wypełnioną kartą informacyjną prosimy dostarczyć  do dnia 20 listopada 2017 r. do Sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 46 w Łodzi, ul. Żwirki 11/13, tel. 42 637-77-32, e-mail: sp46lodz@gmail.com.

(Kartę informacyjną oraz zgodę na publikację dołączamy do każdej pracy). Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

*Cały regulamin i warunki uczestnictwa (wraz z formularzem zgody na publikację wizerunku) zostały wysłane do każdej szkoły podstawowej w Łodzi. Pytajcie o szczegóły wychowawców Waszych dzieci.