Pokażcie nam jak kochacie ŁKS Commercecon Łódź i weźcie udział w konkursie walentynkowym „W naszych sercach ŁKS”. Nasz partner – Restauracja Panorama – ma dla Was kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na ofertę z okazji Dnia Zakochanych!

 

Zasady konkursu są bardzo proste. W dniach 9 lutego – 12 lutego (do godziny 10:00) zróbcie zdjęcie, które zobrazuje jak ważne miejsce w Waszym życiu zajmuje zespół ŁKS Commercecon Łódź. Następnie opublikujcie je na swoim profilu na Facebooku (koniecznie zaznaczcie zdjęcie jako „publiczne”, abyśmy mogli je zobaczyć) i w poście dajcie hasztag #zakochaniwLKSie.

12 lutego między 10:00 a 14:00 my usiądziemy i wybierzemy najciekawszą fotografię, a jej autor otrzyma kupon do Restauracji Panorama i będzie mógł zabrać swoją drugą połówkę na romantyczną kolację. A trzeba przyznać, że ekipa Panoramy przygotowała na ten wieczór wspaniałe, bardzo oryginalne menu.

Stolik dla zwycięzcy został zarezerwowany na godzinę 20:00 w dniu 14 lutego 2018.

konkurs walentynkowy W naszych sercach ŁKS

konkurs walentynkowy W naszych sercach ŁKS

Regulamin konkursu:

1. Postanowienia ogólne

1.1 Regulamin określa warunki konkursu rozgrywanego na stronie internetowej www.lkscommerceconlodz.pl zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego – ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

1.2 Organizatorem konkursu jest ŁKS Commercecon Łódź SA w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2, 94-020 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000628464 (zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”).

1.3 Fundatorem nagród jest Restauracja Panorama (Armii Krajowej 33, 94-046 Łódź).

1.4 Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników.

2. Nagrody dla zwycięzców konkursu.

2.1 Nagrodą w konkursie jest kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na ofertę walentynkową. Stolik w Restauracji Panorama zarezerwowany jest dla zwycięzcy na godzinę 20:00 14 lutego 2018 roku.

2.2 Nagrody pozostają własnością Fundatora do momentu przekazania ich zwycięzcy.

2.3 Organizator wyklucza możliwość zamiany wygranej nagrody na jej ekwiwalent odpowiednio pieniężny lub rzeczowy.

2.4 Nagroda zostanie wydana zgodnie z niniejszym regulaminem oraz z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

2.5 Zwycięzca swój kupon będzie mógł odebrać przed spotkaniem Pucharu Polski pomiędzy drużynami ŁKS Commercecon Łódź a Developresem SkryRes Rzeszów w dniu 14 lutego 2018 roku.

3 Zasady konkursu

3.1 Konkurs rozgrywany jest w dniach 9.02.2018 – 12.02.2018 (do godziny 10:00).

3.2 Zgłoszenie do konkursu następuje przez opublikowanie na swoim profilu na Facebooku publicznie fotografii obrazującej temat konkursu z hasztagiem #zakochaniwLKS-ie.

3.3 Komisja wybierze spośród zgłoszeń najciekawszą fotografię i na tej podstawie przyzna nagrodę. Ogłoszenie wyników nastąpi 12 lutego 2018 roku o godzinie 14:00 na profilu facebookowym ŁKS Commercecon.

3.4 Komisja opublikuje nazwisko zwycięzcy na swoim profilu na Facebooku.

3.5 Zwycięzcy zobowiązani są do podania Organizatorowi swoich danych osobowych: imię, nazwisko – koniecznych dla celów odebrania nagrody.

4 Zasady uczestnictwa w konkursie

4.1 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali współpracownicy ŁKS Commercecon Łódź.

4.2 Zakaz uczestnictwa w akcji promocyjnej dotyczy również członków najbliższej rodziny podmiotów wymienionych w pkt. 4.1.

4.4 Uczestnikiem konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.

4.5 Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

4.6 Przez przystąpienie do konkursu uczestnik potwierdza, że akceptuje w całości regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. W przypadku naruszenia którejkolwiek z określonych w niniejszym regulaminie zasad lub niespełnienia któregokolwiek z przewidzianych w nim warunków uczestnik traci prawo do dalszego udziału w konkursie oraz prawo do nagrody lub nagród.

5 Postępowanie reklamacyjne

5.1 Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu, należy składać Organizatorowi na piśmie, nie później niż 14 dni roboczych od daty jego zakończenia. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

5.2 Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.

5.3 Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji telefonicznie lub na piśmie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

6 Postanowienia końcowe

6.1 Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu na stronie internetowej www.lkscommerceconlodz.pl.

6.2 Organizator zabawy nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy konkursu.

6.3 Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie trwania konkursu.

6.4 Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przetwarzane przez niego i firmy z nim współpracujące przy organizacji oraz przeprowadzeniu konkursu w celu:
(i) przeprowadzenia konkursu,
(ii) wyłonienia zwycięzcy,
(iii) wydania nagród,
(iv) wysyłania e-mailem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r, poz .883 z późn. zm.)