Kibice, którzy przyjdą na wtorkowy mecz z Legionovią Legionowo będą mieli okazję nie tylko obejrzeć świetne widowisko sportowe. Będziecie mogli także wygrać zaproszenie dla dwóch osób do Teatru Lalek „Arlekin” na spektakl „Mistrz i Małgorzata” w reżyserii Waldemara Wolańskiego. 

Mamy dla Was trzy podwójne zaproszenia na spektakl, który odbędzie się 19.11.2017 (niedziela) o godzinie 19:00. 

Jak można wygrać bilety?

Przyjdźcie na wtorkowy mecz (14.11.2017, godzina 18:00) pomiędzy ŁKS Commercecon Łódź a Legionovią Legionowo. Podczas pierwszych dwóch setów znajdźcie na trybunach naszą nową instagramową ramkę i zróbcie sobie w niej zdjęcie. Od razu opublikujcie zdjęcie na swoim profilu na Facebooku z hasztagiem #zakochaniwLKSie. Pamiętajcie, że post ze zdjęciem musi być oznaczony jako publiczny, żebyśmy mogli go zobaczyć. W trzecim secie na naszym profilu opublikujemy nazwiska trzech osób, które po meczu będą mogły odebrać bilety u naszego spikera. Wywoła on także w trzecim secie nazwiska zwycięzców.

 

Regulamin konkursu:

1. Postanowienia ogólne

1.1 Regulamin określa warunki konkursu rozgrywanego na stronie internetowej www.lkscommerceconlodz.pl zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego – ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

1.2 Organizatorem konkursu jest ŁKS Commercecon Łódź SA w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2, 94-020 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000628464 (zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”).

1.3 Fundatorem nagród jest Teatr Lalek „Arlekin”.

1.4 Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników.

2. Nagrody dla zwycięzców konkursu.

2.1 Nagrodami w konkursie trzy podwójne bilety na spektakl „Mistrz i Małgorzata”, który odbędzie się 19.11.2017 roku o godzinie 19:00.

2.2 Nagrody pozostają własnością Fundatora do momentu przekazania ich zwycięzcy.

2.3 Organizator wyklucza możliwość zamiany wygranej nagrody na jej ekwiwalent odpowiednio pieniężny lub rzeczowy.

2.4 Nagrody zostaną wydane zgodnie z niniejszym regulaminem oraz z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

2.5 Zwycięzcy swoje bilety odebrać będą mogli po zakończeniu meczu ŁKS Commercecon Łódź – Legionovia Legionowo u spikera.

3 Zasady konkursu

3.1 Konkurs rozgrywany jest w dniu 14.11.2017 w ciągu trwania dwóch pierwszych setów spotkania.

3.2 Zgłoszenie do konkursu następuje przez opublikowanie na swoim profilu na Facebooku publicznie fotografii zrobionej podczas meczu ŁKS Commercecon Łódź – Legionovia Legionowo w specjalnej ramce ŁKS-u z hasztagiem #zakochaniwLKS-ie.

3.3 Komisja wybierze spośród zgłoszeń trzy najciekawsze fotografie i i na tej podstawie przyzna nagrody. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas trzeciego seta meczu ŁKS Commercecon Łódź – Legionovia Legionowo.

3.4 Komisja opublikuje nazwiska zwycięzców na swoim profilu na Facebooku.

3.5 Zwycięzcy zobowiązani są do podania Organizatorowi swoich danych osobowych: imię, nazwisko – koniecznych dla celów odebrania nagrody.

 

4 Zasady uczestnictwa w konkursie

4.1 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali współpracownicy ŁKS Commercecon Łódź.

4.2 Zakaz uczestnictwa w akcji promocyjnej dotyczy również członków najbliższej rodziny podmiotów wymienionych w pkt. 4.1.

4.3 Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie.

4.4 Uczestnikiem konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.

4.5 Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

4.6 Przez przystąpienie do konkursu uczestnik potwierdza, że akceptuje w całości regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. W przypadku naruszenia którejkolwiek z określonych w niniejszym regulaminie zasad lub niespełnienia któregokolwiek z przewidzianych w nim warunków uczestnik traci prawo do dalszego udziału w konkursie oraz prawo do nagrody lub nagród.

5 Postępowanie reklamacyjne

5.1 Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu, należy składać Organizatorowi na piśmie, nie później niż 14 dni roboczych od daty jego zakończenia. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

5.2 Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.

5.3 Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji telefonicznie lub na piśmie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

6 Postanowienia końcowe

6.1 Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu na stronie internetowej www.lkscommerceconlodz.pl.

6.2 Organizator zabawy nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy konkursu.

6.3 Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie trwania konkursu.

6.4 Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przetwarzane przez niego i firmy z nim współpracujące przy organizacji oraz przeprowadzeniu konkursu w celu:
(i) przeprowadzenia konkursu,
(ii) wyłonienia zwycięzcy,
(iii) wydania nagród,
(iv) wysyłania e-mailem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r, poz .883 z późn. zm.)